معاون انضباطی

امیر حدادی

زندگینامه

دارای مدرک تحصیلی مهندسی معماری و دبیر دروس تخصصی رشته معماری و معماری داخلی در هنرستان های مناطق  ۱ ، ۳، ۴ ، ۶ و ۷ از سال ۱۳۸۲ تا کنون و همچنین دبیر دروس تخصصی رشته های معماری و معماری داخلی در موسسات قلم چی ،علوی، مدرسان شریف و هنرستان یار از سال ۱۳۸۸و مولف کتاب های کمک آموزشی برای موسسات و انتشارات؛ اخوان، قلم چی ،کاگو و هنرستان یار