هنرستان هوشمند فنی و حرفه ای علم و تکنیک
  • 14 مرداد 1400
  • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
  • 0

لذت یادگیری، فرد را به یادگیرنده ای فعال برای تمام عمر تبدیل میکند. در درون هر استاد بزرگ، استاد بزرگتری نهفته است که فقط افراد توانا آن را کشف می کنند.