دلیجان1

بازدید از مرکز تعمیرات تخصصی هواپیماهای مسافربری شرکت فارسکو توسط هنرجویان هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک