هنرآموز معماری داخلی

محمدرضا صفاحی

زندگینامه

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران از سال 1381 – دبیر معماری داخلی در مناطق 3، 6 و 7 آموزش و پرورش شهر تهران