هنرآموز شبکه و نرم افزار رایانه

میلاد عبداللهی

زندگینامه

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی نرم افزار و هنرآموز رشته شبکه و نرم افزار رایانه در مناطق 6  و7 ازسال ۱۳۹۶ تاکنون