هنرآموز شبکه و نرم افزار رایانه

محمد علی آقائی

زندگینامه

درای مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر و کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر و مدرس آموزشگاه های فنی حرفه ای از سال ۱۳۸۷ تاکنون و همچنین هنرآموز رشته شبکه و نرم افزار رایانه از سال ۱۳۸۹ تا کنون در مناطق 4 و 7 و 11 و 14 آموزش پرورش شهر تهران