دبیر عمومی

محمد حبیب نژاد دیزجی

زندگینامه

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی علوم اجتماعی( پژوهشگری) و کارشناسی ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی ( جامعه شناسی) و مدرس دروس جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه، اقتصاد و روانشناسی در مدارس مناطق 4 و7 و 14 از سال ۱۳۹۰ تا کنون