معاون اجرایی و مالی ـ دبیر عمومی

سید مجتبی حسینی

زندگینامه

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دکترای  سیاستگذاری فرهنگی

و سابقه تدریس در منطقه ۵ از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ ـ منطقه 6 ازسال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ ـ منطقه ۷ از سال ۱۳۹۷ تا کنون