دبیر ریاضی

سجاد عسگری

زندگینامه

دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضی محض و دانشجوی دکترای ریاضی محض و مدرس دروس ریاضی از سال 1384 تا کنون در مناطق 5 و 7 و 11 و  12 و 13 آموزش و پرورش شهر تهران ـ دارای سابقه تدریس در دانشگاه شهید ستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس و دانشگاه آزاد تهران جنوب از سال ۱۳۹4 تا کنون ـ عضو ثابت انجمن ریاضی ایران ، دارای دو مقاله در زمینه جبر پیشرفته