هنرآموز معماری داخلی

حمیدرضا ابراهیمی

زندگینامه

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی معماری و مدرس آموزشگاه های کنکور ومدارس در مناطق 3و4و ۷ و۸ آموزش و پرورش شهرتهران از سال 1385 تاکنون ـ مولف کتاب های حرف دل، کتاب در بست تا خدا، کتاب نت معماری