هنرآموز حسابداری

حبیب فرشباف

زندگینامه

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری و سابقه تدریس ۳۵ سال دروس تخصصی حسابداری  در مدارس آموزش و پرورش گیلان از سال ۱۳۶۴ و مناطق 4 و 7 و 12 و 19 شهر تهران تا کنون