هنرآموز معماری داخلی

امیر شهرام

زندگینامه

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد عمران ـ زلزله و مدرس رشته معماری از سال 1397 تاکنون و کمک استاد در مقطع ارشد از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ ـ دارای مقاله ISI