سخنان مدیریت هنرستان علم و تکنیک آقای مهندس حمید لطفی در خصوص اهمیت آموزش مجازی