رشته حسابداری هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک

رشته حسابداری

با پیچیده شدن و گسترش روابط اقتصادی، حسابداری یک دانش ضروری است. امروزه حسابداری به عنوان یک نیاز و ضرورت جهت برنامه های مدیران به شمار می رود و جهت بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور لازم است. ابزار لازم در رشته ی حسابداری، اعداد و ارقام است. ریاضیات حسابداری از نوع کاربردی است که در مسائل مالی استفاده می شود. در این رشته، هنرجو باید با چهار عمل اصلی بتواند کار کند.

جدول دروس تخصصی رشته ی حسابداری

  • دانش فنی پایه
  • حسابداری خرید و فروش
  • حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی
  • حسابداری حقوق و دستمزد
  • حسابداری اموال و انبار
  • دانش فنی تخصصی
  • حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی
  • حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالیاتی

برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره دارید؟