مهندس لطفی مدیر هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک

مهندس حمید لطفی مدیریت هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

ایشان با توجه به سوابق فعالیت آموزشی از مدیران با حسن شهرت و سابقه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در شهر تهران می‌باشد. نامبرده با تکیه بر دانش فنی و همکاری با اساتید باتجربه و کاربلد توانسته است در سالیان زیاد هنرجویان زیادی را در مسیر کسب علم و دانش و کشف ناشناخته های علمی قرار داده و به سرانجام برساند.

لذت یادگیری، فرد را به یادگیرنده ای فعال برای تمام عمر تبدیل می کند. در درون هر استاد بزرگ، استاد بزرگتری نهفته است که فقط افراد توانا آن را کشف می کنند.

سخن مدیر